Info

Het College van Kerkrentmeesters moet ervoor zorgen dat het financieel en materieel mogelijk is om samen kerk te zijn. Het beheer van het onroerend goed valt daarbij direct in het oog. Maar ook het personeelsbeleid -de zorg voor zaken als traktementen, salarissen en Arbo- vereist aandacht.

Dat alles kost veel geld. De lasten van de Hervormde gemeente moeten voor het overgrote deel worden opgevangen uit "levend" geld, dat wil zeggen uit bijdragen, giften en collecten. Vandaar dat er, naast de collectes in de eredienst, ook acties nodig zijn zoals Kerkbalans en kerkenveiling.

Voor een goed beheer van de inkomsten en de uitgaven is het nodig, dat er duidelijk inzicht bestaat in het ledenbestand en dat de boekhouding op de juiste wijze wordt bijgehouden.

Het College van Kerkrentmeesters is voor al deze taken rekening en verantwoording schuldig aan de Algemene Kerkenraad.