Hervormde Jeugdraad

Na de indrukwekkende dienst van 4 oktober jl. staan Evy en Irene klaar om aan het werk te gaan. Afgelopen periode stond in het teken van een eerste kennismaking met het jeugdwerk. Welke vrijwilligers zijn hierbij betrokken? Welke activiteiten en commissies zijn er allemaal?  Waar liggen uitdagingen? Na overleg zijn Evy en Irene gekomen tot de volgende taakverdeling.
 
Beide dames zijn aanwezig op de wijkkerkenraadsvergaderingen. Irene zal betrokken zijn bij het dagelijks bestuur van de wijk via het moderamen. Evy en Irene hebben beiden zitting in de jeugdcommissie. Dit is het overlegorgaan voor het jeugdwerk vanuit de Gereformeerde Kerk, Pauluskerk en de Grote Kerk. Irene zit hier ook in vanwege haar betrokkenheid bij het bijzonder jeugdpastoraat van LinQ. Evy zal de consistorievergaderingen bijwonen om op o.a. die manier geïnformeerd te worden over pastorale zaken waar jeugd en jonge gezinnen bij betrokken zijn. Op basis van deze informatie kan zij ondersteuning bieden in het pastoraat.
 
Irene zal de contacten onderhouden met de gespreksgroepen van ’t Zoldertje. Evy onderhoudt de contacten met de crèche en kindernevendienst. Ook zal Evy zitting hebben in de commissie eredienst.
 
Naast alle lopende zaken en activiteiten willen Evy en Irene ook een aantal uitdagingen aangaan in hun ambtsperiode. Hierbij wil Evy zich graag inzetten voor het traject rondom de doop met de doopouders. Irene ziet haar uitdaging in de leeftijdsgroep 18-25 jaar.
 
Gelukkig zijn er betrokken vrijwilligers in het jeugdwerk, waarmee Evy en Irene kunnen samenwerken. Daar zijn we als kerkenraad heel dankbaar voor! We wensen Evy, Irene en alle mensen betrokken bij het jeugdwerk, Gods onmisbare zegen toe!